Algemene voorwaarden

Verhaalkracht is een Handelsnaam van YB-Tekstproducties zoals vastgelegd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Zwolle.

Opdrachtnemer wordt hierna genoemd Verhaalkracht.

Opdrachtgever wordt hierna genoemd Deelnemer

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Verhaalkracht en Deelnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Verhaalkracht, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De door Verhaalkracht gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn dertig dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. Verhaalkracht is slechts aan de offertes gebonden nadat de opdracht door Verhaalkracht is aanvaard.
 4. Verhaalkracht zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Verhaalkracht het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 6. Deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Verhaalkracht aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Verhaalkracht worden verstrekt. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Verhaalkracht zijn verstrekt, heeft Verhaalkracht het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Deelnemer in rekening te brengen.
 7. Verhaalkracht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Verhaalkracht is uit gegaan van door Deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 8. Verhaalkracht is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 9. De materialen die Verhaalkracht voor en tijdens een workshop of training verstrekt zijn bedoeld voor de training of het programma. De intellectuele eigendomsrechten op deze materialen berusten bij Verhaalkracht. Het is de deelnemer niet toegestaan om deze materialen voor eigen commerciële doeleinden te (her)gebruiken.
 10. De data van de groepsbijeenkomsten zijn vaste data. Als een deelnemer bij één van deze bijeenkomsten niet aanwezig kan zijn, wordt het betaalde bedrag helaas niet teruggestort. Bij individuele bijeenkomsten en afspraken, kan de deelnemer kosteloos afzeggen tot drie werkdagen voor de afgesproken datum. De deelnemer kan dan een andere afspraak met Verhaalkracht inplannen. Als de deelnemer binnen drie werkdagen voor de afgesproken datum wil afzeggen, betaalt hij of zij extra voor een nieuwe afspraak. Verhaalkracht kan zelf ook de datum van een bijeenkomst verzetten in geval van een calamiteit of noodsituatie. Dit laat Verhaalkracht zo snel mogelijk weten aan de deelnemer zodat beide partijen een nieuwe afspraak kunnen maken.
 11. Alle producten en diensten moeten vooraf betaald zijn aan Verhaalkracht. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand brengt Verhaalkracht de verschuldigde kosten periodiek in rekening waarbij betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 12. Heeft de deelnemer de betalingsverplichting nog niet voldaan voor aanvang van een bijeenkomst dan is Verhaalkracht gerechtigd om de deelnemer de toegang te weigeren, onverlet de betalingsverplichting van Deelnemer.
 13. Annuleert de deelnemer na aanmelding een workshop, training of ander traject, dan volgt geen restitutie van het betaalde bedrag. Verhaalkracht kan dan namelijk geen andere deelnemer meer toelaten.
 14. Als Verhaalkracht een tekst schrijft in opdracht, krijgt de deelnemer er maximaal twee redigeerrondes bij.
 15. Het auteursrecht over een door Verhaalkracht aangeleverd artikel dat in opdracht is geschreven, blijft bij Verhaalkracht liggen, tenzij dit anders is afgesproken en vastgelegd in een document.
 16. Bij afkoop van het auteursrecht brengt Verhaalkracht een vergoeding in rekening. Na afkoop van het auteursrecht kan de deelnemer het artikel vrij gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.
 17. Zonder afkoop van het auteursrecht is het niet toegestaan het artikel te gebruiken voor andere commerciële doeleinden dan het oorspronkelijk overeengekomen doel en werkwijze, tenzij hiervoor toestemming wordt gevraagd en verkregen van Verhaalkracht.
Verhaalkracht

Yvonne de Haan
Dr. Klinkertweg 21-27,
8025 BR Zwolle 
06-38897671
yvonne@verhaal-kracht.nl